• Arka Noego Pomoc i Poradnia Leczenia Uzależnień
 • Arka Noego Pomoc i Poradnia Leczenia Uzależnień

Programy Profilaktyczno-Terapeutyczne

Indywidualne wsparcie terapeutyczne

Działanie to będzie prowadzone w formie indywidualnych sesji wspierających przeznaczonych dla osób z diagnozą uzależnień chemicznych i behawioralnych. Celem tego działania jest dodatkowe wsparcie terapeutyczne w procesie zmiany bez względu na jakim etapie zmiany odbiorca się znajduje. W terapii uzależnień od narkotyków i behawioralnych indywidualne wsparcie ma swoje uzasadnienie gdyż pacjentom towarzyszy ambiwalencja dotycząca zmiany i niezmiernie ważnym wydaje się aby w takich sytuacjach towarzyszyć im i wydobywać w myśl DM język zmiany.

wsparcie terapeutyczne

Porada lekarska/diagnostyczna

Działanie w obrębie diagnozy nozologicznej przeprowadzone u pacjentów objętych terapią uzależnienia od środków psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych wytypowanych we wcześniejszych etapach diagnozowania, u których zachodziło prawdopodobieństwo wystąpienia diagnozy uzależnienia chemicznego behawioralnego. Przeprowadzenie z pacjentami diagnozy nozologicznej w oparciu o dostępne kwestionariusze diagnozowania uzależnień.

porada lekarska diagnostyka

Grupa terapeutyczna/postrehabilitacyjna

Grupa terapeutyczna skierowana jest na działanie do osób po ukończonym procesie leczenia, a także osób pozostających w trakcie terapii. Celem tych działań jest powrót osób uzależnionych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, podjęcie pracy, pełnienie ról społecznych. Grupa psychoterapeutyczna pogłębiona - celem pogłębienie pracy na poruszanych wcześniej w grupie edukacyjnej wątkach. Gdy abstynencja jest już stabilna, podstawowa wiedza na temat uzależnienia została przyswojona, pacjenci są zmotywowani, pojawia się miejsce na pracę nad innymi wątkami, również tymi, które mogły do uzależnienia doprowadzić. Podjęcie pracy na etapie pogłębionym, może zwiększyć szanse na powodzenie pacjenta w terapii.

Program współfinansowany przez:

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna
grupa postrehabilitacyjna

Program wzmacniania rodziny

Jeżeli jesteś rodzicem lub opiekunem i masz dziecko w wieku 10-14 lat to zapraszamy na bezpłatne warsztaty pt.: PROGRAM WZMACNIANIA RODZINY. Czy zauważyłeś, że twoje dziecko ma problemy z:

 • obowiązkami szkolnymi,
 • zachowaniem w domu,
 • pierwszymi próbami picia alkoholu lub palenia papierosów.

A także:

 • często jest ci trudno porozumieć się ze swoim dzieckiem,
 • masz wrażenie, że jesteś bezradny wobec swojego dziecka.

W takim razie: Program Wzmacniania Rodziny jest programem dla Ciebie!

Program wzmacniania rodziny

Spotkania odbywają się raz w tygodniu przez okres 7 tygodni. Bierze w nich udział grupa do 10 rodzin (rodziców/opiekunów i ich dzieci), którzy chcą poprawić swoje wzajemne relacje. Każde spotkanie trwa 2 godziny.

Podczas sesji:
 • pokazywane są typowe sytuacje z życia rodzinnego (film DVD),
 • dyskutuje się na temat rozwiązywania problemów, z którymi rodzina ma do czynienia;
 • organizowane są gry, zabawy i ćwiczenia pozwalające rodzicom i dzieciom miło spędzić razem czas.

Spotkania są prowadzone przez psychologów, pedagogów i terapeutów - specjalistów z dużym doświadczeniem w pracy z rodzinami.

Program rekomendowany przez:

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Program współfinansowany przez:

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Program wczesnej interwencji profilaktycznej FreD Goes Net

Program wczesnej interwencji profilaktycznej skierowany do młodych osób, które doświadczyły problemów w związku z używaniem alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych. Program FRED skierowany do osób w wieku 13-19 lat, które eksperymentują lub używają szkodliwie substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol, dopalacze) i doświadczają związanych z tym problemów. Nie jest przeznaczony dla osób uzależnionych od narkotyków i używających heroiny. Program ma formę krótkich (8-godzinnych) warsztatów prowadzonych z wykorzystaniem dialogu motywującego.

Program wczesnej interwencji profilaktycznej Fred goes net
Poruszane są następujące zagadnienia:
 • konsekwencje i zagrożenia związane z substancjami psychoaktywnymi oraz aspekty prawne,
 • wzory używania substancji, fazy uzależnienia, postawy wobec używania,
 • indywidualne czynniki ryzyka i czynniki chroniące, rozpoznawanie i ocena sytuacji ryzykownych,
 • praktyczne rady mające na celu ograniczenie używania lub abstynencję, motywowanie do zmiany,
 • informacje na temat poradnictwa lokalnego lub innych form pomocy, ewaluacja zajęć.

Program jest realizowany we współpracy ze szkołami, policją, sądami rodzinnymi i innymi placówkami służby zdrowia.

Program rekomendowany przez:

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Ministerstwo Zdrowia
Ministerstwo Zdrowia
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Program współfinansowany przez:

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Indywidualny program dla użytkowników konopi Candis

CANDIS to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chcą ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi. Program obejmuje z reguły 10 sesji trwających 90 min. każda, które realizowane są w ciągu od 2 do 3 miesięcy i mają charakter indywidualnych rozmów z terapeutą. Terapia jest bezpłatna. Program CANDIS jest wdrażany w Polsce przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Centralnym Instytutem Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu Heidelberga w Mannheim i Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie. Skuteczność programu CANDIS została potwierdzona w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Uniwersytet Techniczny w Dreźnie.

Program dla użytkowników konopi candis
Cele terapi:
 • rozpoznanie swoich problemów związanych z używaniem konopi,
 • zaakceptowanie terapii i regularne uczestniczenie w leczeniu,
 • dążenie do abstynencji, lub redukcji używania jako najważniejszego celu leczenia,
 • całkowite zaprzestanie lub ograniczenie używania konopi,
 • pozostawanie w abstynencji przy zastosowaniu działań profilaktycznych zapobiegających nawrotom,
 • nauczenie się adekwatnego i skutecznego rozwiązywania problemów psychologicznych i społecznych.

Program rekomendowany przez:

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Program ograniczania picia alkoholu

Program Ograniczania Picia skierowany jest do osób pijących alkohol w sposób ryzykowny lub szkodliwy, które chcą wypracować bezpieczniejszy model używania alkoholu. Może stanowi terapię wspomagającą leczenie bezsenności, zaburzeń depresyjnych, lękowych, związanych ze stresem oraz chorób somatycznych u osób nadmiernie spożywających alkohol.

Cele Programu Ograniczania Picia:
 • Analiza obecnego wzorca spożywania alkoholu w zakresie ilości, częstotliwości, czasu oraz miejsca,
 • Opracowanie planu ograniczenia picia, uwzględniającego częstotliwość oraz górną granicę spożycia alkoholu,
 • Wypracowanie i utrwalenie zdyscyplinowanego wzorca picia alkoholu,
 • Podniesienie poziomu wiedzy na temat wpływu alkoholu na zdrowie oraz codzienne funkcjonowanie w rolach społecznych,
Program ograniczania picia alkoholu
 • Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów, bez sięgania po alkohol,
 • Wzmacnianie motywacji do wprowadzania prozdrowotnych zmian,
 • Podniesienie umiejętności osobistych służących zdrowemu stylowi życia,
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.
Realizacja Programu Ograniczania Picia:

Program ograniczania picia ma charakter krótkoterminowy - od 8 do 10 spotkań. Jego celem jest wprowadzenie bezpieczniejszego wzorca spożycia alkoholu. Realizowany jest w formie terapii indywidualnej i/lub grupowej. Oddziaływania psychoterapeutyczne mogą być wsparte farmakoterapią. Możliwe są spotkania rodzinne, które mają na celu wsparcie procesu zmiany poprzez:

 • Omówienie wątpliwości związanych z ograniczaniem picia alkoholu, 
 • Dostarczenie wiedzy i umiejętności służących obniżeniu napięcia w relacjach rodzinnych,
 • Poprawę komunikacji w związku oraz w rodzinie.

Program rekomendowany przez:

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Family Connections

Family Connections to 12-tygodniowy bezpłatny program wsparcia rodzin i bliskich osób chwiejnych emocjonalnie, prowadzony przez naszych specjalistów: Marcina Rzeczkowskiego oraz Klaudynę Kawalec, którzy na co dzień pracują z osobami z problemami dysregulacji emocji. Program koncentruje się na potrzebach i możliwościach członków rodzin osób z osobowością borderline a także z dysregulacją emocji. Osoba cierpiąca na zaburzenie osobowości z pogranicza (BPD) to również cierpienie jej bliskich. Wynika to z intensywnych i burzliwych relacji osoby z borderline z przyjaciółmi i rodziną, kiedy może dochodzić do przechodzenia od skrajnej, mocnej bliskości, miłości, czyli idealizacji, aż do potężnej niechęci, złości - dewaluacji. Duża zmienność i wahania nastroju, gniew, nienawiść, myśli i próby samobójcze to część życia osób z borderline, jednocześnie stając się częścią życia ich rodzin. Właśnie dlatego rodziny osób z osobowością borderline oraz osób z problemem dysregulacji emocji potrzebują wsparcia, treningu umiejętności, a czasem własnej terapii!

Family Connections

Seminarium dla Rodziców i wychowawców FamilyLab

Seminaria skierowane są do rodziców, opiekunów i wychowawców, zakłada się ich przeprowadzenie w cyklu sześciu 3-godzinnych wykładów. Program opiera się na zyskujących coraz większą popularność pracach duńskiego pedagoga i terapeuty Jespera Juula, w Polsce propagowanych przez fundację FamilyLab.

Ich fundamentem są podstawowe wartości:
 • Równa godność wszystkich ludzi, w tym dzieci i dorosłych - potrzeby i uczucia wszystkich powinny być traktowane z taką samą powagą.
 • Odpowiedzialność dorosłych zarówno za jakość relacji - również z dziećmi - jak i za swoje zachowania, wybory, potrzeby. Dorośli są modelami w tym zakresie dla dzieci i powinni wspierać rozwój odpowiedzialności osobistej dzieci.
Seminarium dla rodziców i wychowawców
 • Integralność, czyli suma potrzeb i odczuć każdego człowieka związana z osobistymi granicami.
 • Autentyczność, jako fundament szczerych relacji i autorytetu wychowawcy czy rodzica. Przebieg spotkań jest precyzyjnie opracowany przez międzynarodową organizację FamilyLab i dopuszczony do realizacji przez certyfikowanych trenerów.
 • Przebieg spotkań jest precyzyjnie opracowany przez międzynarodową organizację FamilyLab i dopuszczony do realizacji przez certyfikowanych trenerów.

Program współfinansowany przez:

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Grupa wsparcia dla członków rodzin i bliskich

Grupa wsparcia dla bliskich i członków rodzin osób z diagnozą uzależnień behawioralnych będą zorganizowaną formą budowania sieci wsparcia wśród uczestników oraz przekazu wiedzy w postaci wykładu, pogadanki, rozmowy kierowanej. Zajęcia ukierunkowanie są na podniesienie poczucia sprawczości i wiedzy uczestników w aspekcie uzależnień behawioralnych, tego co pomaga a co szkodzi w terapii uzależnienia, w aspekcie czynników chroniących oraz w zakresie edukacji dotyczących np. uzależniających właściwości Internetu. Zajęcia stanowią ważny element w projekcie, gdyż nabycie wiedzy i większej pewności siebie przez bliskich i członków rodzin osób uzależnionych przyczyni się do zrozumienia procesów chorobowych, a tym samym zwiększy szansę na gotowość odbiorców do wzięcia udziału w warsztatach umiejętności komunikacji i budowania relacji. Odbiorcami są bliscy i członkowie rodzin osób uzależnionych behawioralnie.

Wsparcie dla członków rodzin
Tematy zajęć:

Zajęcia 1: Uzależnienia behawioralne - na czym polegają poszczególne typy uzależnienia.
Zajęcia 2: Przyczyny uzależnień behawioralnych.
Zajęcia 3: Na czym polega terapia - czym możesz pomóc, a czym zaszkodzić w terapii twojego dziecka, bliskiej Ci osoby?
Zajęcia 4: Czynniki chroniące i wspierające zmianę.
Zajęcia 5: Formy pomocy dla osób uzależnionych oraz czy warto znaleźć grupę wsparcia?

Program współfinansowany przez:

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna

Pomoc udzielana jest odpłatnie lub nieodpłatnie, programy finansowane są przez instytucje rządowe i samorządowe.

SZAROŚĆ

ZMIENIAMY

W KOLORY!...

 • Biuro ds przeciwdziałania narkomanii
 • Skarżysko-Kamienna miasto
 • Ośrodek Rozwoju Edukacji
 • Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • FreD goes net
 • Instytut Psychologii i Neurologii
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Candis
 • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
»Sprawdź naszą ofertę i rozpocznij nowe życie!«

Stowarzyszenie Pomocy Arka-Noego to miejsce, gdzie czekają na Was specjaliści łączący swoją pasję, jaką jest drugi człowiek z profesjonalnym przygotowaniem psychoterapeutycznym i psychologicznym. Rzetelnie prowadzimy warsztaty, terapie i konsultacje zarówno dla osób z różnymi uzależnieniami, jak ich bliskich. Dbamy o to, aby każdy kto do nas dołączy czuł się wyjątkowo i przede wszystkim bezpiecznie!

mail
e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KONTAKT:

 • ul. Apteczna 7
  26-110 Skarżysko-Kamienna
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Stowarzyszenie Arka-Noego

  tel. 692 495 625
 • Biuro Stowarzyszenia

  tel. 690 630 626
 • Poradnia Leczenia Uzależnień

  tel. 517 604 204

Copyright © 2021 www.arka-noego.org.pl Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.