Polish English German

Łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić, przechodnia przyjąć, chorego odwiedzić, do przebywającego w więzieniu pójść.

Naszym celem jest realizacja powyższe biblijnej zasady. Realizujemy ten cel poprzez opiekę, doradztwo, pracę wychowawczo - adaptacyjną, pomoc materialna i duchowa środowiskom dotkniętych patologią, bezradnym, uzależnionym i upośledzonym społecznie. Kształtowanie właściwych postaw społecznych opartych o wartości chrześcijańskie.
Wspieramy ludzi w przystosowaniu się do życia w otaczającej nas rzeczywistości, wskazujemy drogę do zmiany ich sytuacji, oraz do zaspokojenia ich najistotniejszych życiowych potrzeb.

Statut Stowarzyszenia Arka Noego

STATUT STOWARZYSZENIA POMOCY „ARKA NOEGO”

w Skarżysku-Kamienna

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Pomocy „ ARKA NOEGO” i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

§ 2

1.Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20 poz. 104 ) i posiada osobowość prawną.

2.Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 3

1.Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Może ono realizować swoje cele statutowe poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Skarżysko-Kamienna

§ 4

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5

Stowarzyszenie może współpracować z pokrewnymi, ze względu na cele działalności, organizacjami krajowymi i zagranicznymi na warunkach określonych w Statutach tych organizacji jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Polska jest stroną

§ 6

Podstawą pracy Stowarzyszenia w prowadzonej działalności jest Pismo Święte, które nakazuje pomoc bliźnim, w oparciu o naukę Jezusa Chrystusa, bez względu na pochodzenie, narodowość i wyznanie.

Rozdział ІІ

Cele i środki działania

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest szeroka działalność w zakresie pomocy społecznej.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

Ustęp 1

1. wspieranie rozwoju jednostki ludzkiej od chwili poczęcia do naturalnej śmierci:

2. działalność profilaktyczną dotyczącą patologii społecznych ze szczególnym uwzględnieniem uzależnień i AIDS;

3. działalność poradniczą i terapeutyczną dotyczącą wszystkich spraw związanych z życiem człowieka, a szczególnie uzależnień od alkoholizmu i narkomanii;

4. pomoc na rzecz niepełnosprawnych;

5. prowadzenie akcji propagandowo informacyjnych, uświadamiających społeczeństwu ludzkie problemy i aktywizujących do pomagania potrzebującym. Ta działalność rozwijana będzie między innymi poprzez działalność wydawniczą, angażowanie się w środkach masowego przekazu, organizowanie konferencji, sympozjów, wystaw, szkolenie prelegentów i wygłaszanie prelekcji;

6. wydawanie oświadczeń oraz interwencji u stosownych władz dotyczących osób którym pomaga Stowarzyszenie;

7. zrzeszanie ludzi dobrej woli którzy pragną pomagać potrzebującym i Stowarzyszeniu;

8. wspieranie i propagowanie działalności artystycznej;

9. zakładanie i propagowanie dzieł resocjalizacyjnych, rehabilitacyjnych, edukacyjnych;

10. prowadzenie poradni, świetlic, telefonów zaufania, szkół, kursów szkoleniowych, warsztatów pracy, noclegowni, kawiarni, kuchni z dożywianiem, pomocy medycznej, tworzenie punktów S.O.S, poradni ulicznych, oraz prowadzenie wszelkich innych działań służącym potrzebującym;

11. rozwijanie i tworzenie nowych wzajemnych stosunków między przedstawicielami różnych środowisk ,grup kulturowych i subkulturowych;

12. organizowanie masowych akcji, festiwali, kwest, kolonii, półkolonii, wycieczek, turystyki i tworzenie kadr dla tych celów;

13. rozwijanie różnych form działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującym prawem;

14. resocjalizacja w prowadzonych przez siebie działań gospodarczych;

15. wspieranie pomocą finansową i rzeczową członków Stowarzyszenia;

16. stwarzanie młodym możliwości uzyskania środków materialnych dla nich i innych osób potrzebujących pomocy w drodze angażowania się w odpowiednią działalność gospodarczą prowadzenie działalności usługowej i uczestnictwo w różnego rodzaju związkach gospodarczych;

17. pomoc rzeczową i finansową tym którzy podejmują próbę samodzielności poprzez własną działalność gospodarczą;

18. pomoc w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych zarówno przez uzyskiwanie mieszkań i domów i budowanie ich. Mieszkania i domy mogą pozostać własnością Stowarzyszenia lub też mogą być przekazane na własność osobom potrzebującym. Tworzenie „ Domów Otwartych „

19. angażowanie się na rzecz ekologii, szczególnie ochronę przyrody i zwierząt: przez wszelką pomoc wynikającą z potrzeb członków i możliwości Stowarzyszenia.

20. organizowanie i prowadzenie ośrodków leczenia uzależnień i współuzależnień (ośrodków terapeutyczno – leczniczych, leczenia ambulatoryjnego itp.), ośrodków resocjalizacyjnych, centrów rehabilitacyjnych, poradni i punktów konsultacyjnych

Ustęp 2

Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego polegającą na:

● działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych PKD 91 .33. Z

– działalność nieodpłatna polegająca na :

1. działalność profilaktyczną dotyczącą patologii społecznych ze szczególnym uwzględnieniem uzależnień i AIDS;

2. prowadzenie akcji propagandowo informacyjnych, uświadamiających społeczeństwu ludzkie problemy i aktywizujących do pomagania potrzebującym.

3. wspieranie i propagowanie działalności artystycznej;

4. prowadzenie poradni, świetlic, telefonów zaufania, szkół, kursów szkoleniowych, warsztatów pracy, noclegowni, kawiarni, kuchni z dożywianiem, pomocy medycznej, tworzenie punktów S.O.S, poradni ulicznych, oraz prowadzenie wszelkich innych działań służącym potrzebującym;

5. organizowanie masowych akcji, festiwali, kwest, kolonii, półkolonii, wycieczek, turystyki i tworzenie kadr dla tych celów;

6. pomoc w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych zarówno przez uzyskiwanie mieszkań i domów i budowanie ich. Mieszkania i domy mogą pozostać własnością Stowarzyszenia lub też mogą być

przekazane na własność osobom potrzebującym. Tworzenie „ Domów Otwartych”.

● działalności związanej z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 85 .14. Z

- działalność nieodpłatna polegająca na :

1. działalność poradniczą i terapeutyczną dotyczącą wszystkich spraw związanych z życiem człowieka, a szczególnie uzależnień od alkoholizmu i narkomanii;

2. organizowanie i prowadzenie ośrodków leczenia uzależnień i współuzależnień (ośrodków terapeutyczno – leczniczych, leczenia ambulatoryjnego itp.), ośrodków resocjalizacyjnych, centrów

rehabilitacyjnych, poradni i punktów konsultacyjnych

Ustęp 3

Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego polegającą na:

● działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych PKD 91 .33. Z

– działalność odpłatna polegająca na :

1. działalność profilaktyczną dotyczącą patologii społecznych ze szczególnym uwzględnieniem uzależnień i AIDS;

● działalności związanej z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 85 .14. Z

- działalność odpłatna polegająca na :

1. organizowanie i prowadzenie ośrodków leczenia uzależnień i współuzależnień (ośrodków terapeutyczno – leczniczych, leczenia ambulatoryjnego itp.), ośrodków resocjalizacyjnych,

centrów rehabilitacyjnych, poradni i punktów konsultacyjnych

Rozdział ІII

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie dzielą się na :

1.zwyczajnych,

2.wspierających,

3.honorowych.

§ 10

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski oraz osoba nieletnia która ma ukończone 15 lat i posiada pisemną zgodę od prawnych opiekunów i złoży wypełnioną deklarację członkowską oraz zastanie przyjęty przez Zarząd. Członkiem zwyczajnym może być również cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1. wybierać i być wybierani do władz Stowarzyszenia,

2. uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,

3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,

4. korzystać z pomocy stowarzyszenia.

§ 12

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani :

1. realizować statutowe cele stowarzyszenia,

2. przestrzegać postanowień statutu i uchwał Stowarzyszenia,

3. regularnie wpłacać składki członkowskie.

§ 13

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zdeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członkowie wspierający posiądą wszystkie prawa członków zwyczajnych poza czynnym i biernym prawem wyborczym. Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 14

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 15

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek :

1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,

2. skreślenie przez Zarząd z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 3 miesięcy, po uprzednim upomnieniu,

3. wykluczenie uchwałą Zarządu z powodu nie przestrzegania postanowień statutu regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działa na szkodę Stowarzyszenia,

4. utratę osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną.

Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie 30 dni do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

Rozdział ІV

Władze Stowarzyszenia

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są :

1.Walne Zebranie Członków,

2.Zarząd,

3.Komisja Rewizyjna.

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym. Jeśli statut nie stanowi inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecnej przynajmniej

połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzą tym przysługuje prawo kooptacji. Członkowie władz Stowarzyszenia mogą kandydować ponownie bez ograniczeń.

§ 17

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 18

Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i raz na pięć lat jako sprawozdawczo – wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli statut nie stanowi inaczej uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członkó uprawnionych do głosowaniu w pierwszym terminie bez względu na liczbę obecnych.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy :

1.Uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,

2.Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3.Wybór prezesa i członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

4.Ustalenie wysokości składek członkowskich,

5.Nadanie godności członka honorowego,

6.Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia,

7.Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

8.Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 19

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd :

1.z własnej inicjatywy

2.na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3.na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 20

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami. Zarząd liczy od trzech do pięciu członków, spośród których wybiera się skarbnika. Posiedzenia Zarządu zwołane są przez Prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

§ 21

Do kompetencji Zarządu należy :

1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zebranie,

3. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

4. Sporządzanie sprawozdań z działalności,

5. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,

6. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych,

7. Zwoływanie Walnych Zebrań,

8. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

§ 22

1. Prezes Stowarzyszenia Pomocy “Arka Noego” kieruje pracą Zarządu, w razie jego nieobecności obowiązki przejmuje upoważniony przez Prezesa członek Zarządu.

2. Prezes zwołuje i przewodniczy posiedzeniu Zarządu.

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów, w przypadku równej ilości głosów “za” i “przeciw” decyduje głos Prezesa

§ 23

1. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz

2. Oświadczenia w imieniu Stowarzyszenia składają na zasadzie reprezentacji łącznej dwaj członkowie Zarządu.

3. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są Prezes i drugi członek zarządu lub inni dwaj członkowie zarządu .

§ 24

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków spośród których wybiera się przewodniczącego.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :

1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,

3. wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania,

4. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§25

1.Fundusze i majątek Stowarzyszenia powstaje z:

A. Ofiar i darowizn od osób prywatnych oraz instytucji polskich i zagranicznych.

B. Spadków, zapisów z zachowaniem obowiązujących przepisów.

C. Subwencji i dotacji pochodzących od krajowych i zagranicznych instytucji, organizacji społecznych i osób prywatnych.

D. Z dochodów z imprez publicznych i ze zbiórek.

E. Z budżetu państwa.

F. Ze środków uzyskanych od instytucji i organizacji rządowych, samorządowych i pozarządowych.

G. Odpisów podatkowych na cele charytatywne, pochodzących od firm prywatnych lub państwowych, spółdzielni, spółek i innych form działalności gospodarczej.

H. Wpływy z działalności statutowej.

§26

1. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia jako całości zarządza Zarząd Stowarzyszenia.

2. Funduszami i majątkiem Oddziału zarządza Zarząd Oddziału.

3. Funduszami i majątkiem Ośrodka zarządza Kierownik Ośrodka .

§27

1. Zabronione jest:

A. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków władz Stowarzyszenia, pracowników Stowarzyszenia oraz osobom z którymi pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”.

B. Przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków władz Stowarzyszenia, pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

C. Wykorzystywanie majątku na rzecz członków władz Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

2.Zakupu na szczególnych zasadach towarów i/lub usług od podmiotów, w których korzyści materialne mogą osiągnąć członkowie władz Stowarzyszenia lub ich rodziny.

Rozdział VI

Oddziały Stowarzyszenia

§ 28

1. Na wniosek grupy 15 osób, deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia Pomocy „Arka Noego” lub będących już jego członkami, Zarząd Główny w drodze uchwały może powołać na danym terenie Oddział Stowarzyszenia Pomocy „Arka Noego” , które mogą posiadać osobowość prawną.

2. Oddziały Stowarzyszenia mogą powoływać filie.

3. Warunkiem uzyskania osobowości prawnej przez Oddział jest:

A. zrzeszenie przynajmniej 15 członków,

B. w uchwale o nadaniu osobowości prawnej Oddziałowi Zarząd Główny może przekazać część swoich uprawnień Zarządowi Oddziału.

4. Oddziały mogą zostać powołane na wniosek osoby, mającej pełną zdolność do czynności prawnych (pełnoletni, nie ubezwłasnowolniony) i nie pozbawionej praw publicznych oraz instytucji która złoży podanie na piśmie i otrzyma pełną akceptację Zarządu Stowarzyszenia. Zadaniem Oddziałów jest realizacja celów Stowarzyszenia w terenie.

5. Oddziały mogą zostać powołane poza granicami Polski .

6. Osoby i instytucje o których mowa w § 26 pkt. 2 muszą być członkami Stowarzyszenia.

7. Oddziały mogą używać pieczęci i oznak.

§ 29

1. Uchwały Zarządu Głównego o powołaniu Oddziału powinny być podjęte w ciągu 2 tygodni od złożenia pisma i zawierać określenie siedziby władz, oddziału, terenu jego działalności oraz osoby będące przedstawicielami Oddziału do czasu wyboru pierwszych władz Oddziału.

2. Rozwiązanie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:

A. zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenie stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania - przez okres dłuższy niż 1 rok,

B. złożenie przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału,

C. stwierdzenia, że działalność Oddziału prowadzona jest niezgodnie ze statutem, uchwałami władz Stowarzyszenia Pomocy „Arka Noego” lub innymi przepisami.

§ 30

1. Władzami Oddziału są:

A. Walne Zebranie Członków Oddziału,

B. Zarząd Oddziału,

C. Komisja Rewizyjna Oddziału

D. Walne zebranie członków oddziału

§ 31

1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału i może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału co 2 lata i jest zebraniem sprawozdawczo-wyborczym.

3. Walne Zebranie Członków Oddziału - Nadzwyczajne może odbyć się w każdym czasie szczególnie w uzasadnionych przypadkach. Zebranie zwołuje Zarząd oddziału z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji rewizyjnej lub na wniosek 1/3 liczby członków Oddziału.

§ 32

1. Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział: 1.1. z głosem stanowiącym - Członkowie Oddziału,

1.2. z głosem doradczym - zaproszeni goście.

2. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd Oddziału powiadamia członków Oddziału co najmniej z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.

3. Walne Zebranie władne jest do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków Oddziału, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych

4. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie Zarząd Oddziału wyznacza drugi termin, nie wcześniej jednak niż w godzinę po pierwszym terminie.

5. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

§ 33

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

1. Ustalenie głównych kierunków działania Oddziału na okres kadencji,

2. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej,

3. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

4. Wybór i odwoływanie przewodniczącego i członków władz Oddziału,

5. Wybór i odwoływanie delegatów na Walny Zjazd Delegatów,

6. Podejmowanie uchwał upoważniających Zarząd Oddziału do wystąpienia do Zarządu Głównego z wnioskiem o rozwiązanie Oddziału,

7. Podejmowanie uchwał i postanowień w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania.

§ 34

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

2. Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału może obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody przez 2/3 zebranych członków.

§ 35

1. Walne Zebranie Członków Oddziału podejmuje uchwały większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Oddziału w sprawie odwołania przed upływem kadencji członków władz Oddziału.

2. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Walne Zebranie Członków oddziału podejmuje większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków.

Zarząd oddziału

§ 36

1. W skład Zarządu Oddziału wchodzi Przewodniczący Zarządu (Dyrektor Oddziału) oraz 2-4 członków. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Oddziału wybiera wiceprzewodniczącego i sekretarza.

2. Zarząd Oddziału działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków Oddziału.

3. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

4. Dyrektor Oddziału Stowarzyszenia Pomocy “Arka Noego” kieruje pracą Zarządu, w razie jego nieobecności obowiązki przejmuje upoważniony przez Dyrektora oddziału członek Zarządu.

5. Dyrektor Oddziału zwołuje i przewodniczy posiedzeniu Zarządu.

6. Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów, w przypadku równej ilości głosów “za” i “przeciw” decyduje głos Dyrektora oddziału.

§ 37

1. Zarząd Oddziału kieruje działalnością Oddziału i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków Oddziału a także w zakresie zgodności działań z obowiązującymi w Stowarzyszeniu Pomoc „Arka Noego” przepisami przed Zarządem Głównym.

2. Zarząd oddziału reprezentuje Oddział Stowarzyszenie na zewnątrz

3. Oświadczenia w imieniu oddziału Stowarzyszenia składają na zasadzie reprezentacji łącznej dwaj członkowie Zarządu oddziału.

4. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Dyrektor Oddziału i drugi członek zarządu lub inni dwaj członkowie Zarządu Oddziału .

§ 38

1. Do zakresu działalności Zarządu Oddziału należy:

A. realizacja celów statutowych Stowarzyszenia na terenie działania Oddziału,

B. kierowanie bieżącą działalnością Oddziału,

C. wykonywanie uchwał i postanowień Walnego Zebrania Członków Oddziału oraz Władz Zarządu Głównego,

D. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,

E. kierowanie do Zarządu Głównego wniosków o rozwiązanie Oddziału,

F. powoływanie komisji i zespołów pomocniczych, uchwalenie ich regulaminów i nadzór nad ich działalnością,

G. składanie sprawozdań z działalności Oddziału Walnemu Zebraniu Członków Oddziału i Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia.

§ 39

1. Oddziały gromadzą środki na swoją działalność i uprawnione są do podejmowania czynności zwykłego zarządu majątkiem do wysokości swoich dochodów.

2. Oddziały uprawnione są do prowadzenia własnych kont bankowych, którymi dysponuje Dyrektor Oddziału i drugi członek Zarządu oddziału.

§ 40

Działalność finansowo- gospodarcza Oddziałów kontrolowana jest przez Komisję Rewizyjną Oddziału.

Rozdział VII

Ośrodki Stowarzyszenia

§ 41

1. Ośrodki działające w ramach Stowarzyszenia tworzone są i znoszone uchwałą Zarządu Oddziału Stowarzyszenia.

2. Ośrodki działające w ramach Stowarzyszenia działają na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia; merytorycznie i organizacyjnie działają w ramach Oddziału Stowarzyszenia.

3. Zadaniem Ośrodków Stowarzyszenia jest organizowanie i prowadzenie opieki nad osobami uzależnionymi.

4. Ośrodkami kierują Kierownicy powoływani i odwoływani przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia na wniosek Dyrektora Oddziału.

§ 42

1. Zakres uprawnień i kompetencji Kierownika Ośrodka obejmuje:

A. Opracowanie programu działalności Ośrodka i przedstawienie go do zatwierdzenia Zarządowi Stowarzyszenia.

B. Bieżące kierowanie działalnością Ośrodka.

C. Opracowanie sprawozdań z działalności Ośrodka.

D. Reprezentowanie Ośrodka.

E. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników Ośrodka.

F. Składanie oświadczeń woli w sprawach majątkowych Ośrodka.

2. Działalność finansowo - gospodarcza Ośrodków kontrolowana jest przez Komisje Rewizyjną Oddziału Stowarzyszenia.

Rozdział VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 43

1. Zniesienie Stowarzyszenia może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

2. Zniesienie Oddziału Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Zarządu Oddziału Stowarzyszenia zgodnie z § 29 p. 2.

§ 44

1. W przypadku zniesienia Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia, powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację.

2. W przypadku zniesienia Oddziału jego majątek pozostaje własnością Stowarzyszenia lub za zgodą Zarządu Oddziału Stowarzyszenia przechodzi na własność osoby lub instytucji, na której wniosek Oddział został powołany.

3. W przypadku zniesienia Ośrodka jego majątek pozostaje własnością Stowarzyszenia.

4. Organizację wewnętrzną i zadania komórek organizacyjnych Stowarzyszenia określają regulaminy uchwalone przez Zarząd Stowarzyszenia.

5. Statut Stowarzyszenia oraz zmiany Statutu zatwierdza Walne Zebranie Członków.

 


Przekaż 1% podatku

Przekaż 1% podatku
na działania Arki Noego

arka_dol

Aktualności
Arki Noego

Szybki kontakt

Stowarzyszenie Pomocy
"ARKA NOEGO"
ul Apteczna 7 skrytka 21
26-110 Skarzysko-Kamienna
tel. 692 495 625
email: centrala@arka-noego.org.pl

Więcej

casian chinese-crested cockerspan commerra cookru