Polish English German

Łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić, przechodnia przyjąć, chorego odwiedzić, do przebywającego w więzieniu pójść.

Naszym celem jest realizacja powyższe biblijnej zasady. Realizujemy ten cel poprzez opiekę, doradztwo, pracę wychowawczo - adaptacyjną, pomoc materialna i duchowa środowiskom dotkniętych patologią, bezradnym, uzależnionym i upośledzonym społecznie. Kształtowanie właściwych postaw społecznych opartych o wartości chrześcijańskie.
Wspieramy ludzi w przystosowaniu się do życia w otaczającej nas rzeczywistości, wskazujemy drogę do zmiany ich sytuacji, oraz do zaspokojenia ich najistotniejszych życiowych potrzeb.

Filozofia i cele działania Stowarzyszenia

filozofiaNaszym celem a jednocześnie mottem działań

jest realizacja biblijnej zasady:

"Łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić,

przechodnia przyjąć, chorego odwiedzić,

do przebywającego w więzieniu pójść".

Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego” zajmuje się działalnością społeczną na rzecz dzieci i młodzieży uzależnionej od narkotyków. Pomaga osobom uzależnionym i ich rodzinom. Organizuje zajęcia profilaktyczne dla młodzieży i edukacyjne dla rodziców. Prowadzi terapię oraz ośrodki ambulatoryjne i punkty konsultacyjne. Ponadto celem Stowarzyszenia jest szeroka działalność w zakresie pomocy społecznej jak: opieka nad ubogimi rodzinami, wspieranie placówek opiekuńczych (np. domów dziecka). Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego” działa od września 2000 r. Posiada status organizacji Pożytku Publicznego.

Celem statutowym naszej organizacji jest pomoc ludziom w przystosowaniu się do życia w otaczającej nas rzeczywistości, wskazać drogę zmiany ich sytuacji i zaspokojenia najistotniejszych życiowych potrzeb. Realizujemy ten cel poprzez opiekę, doradztwo, pracę wychowawczo - adaptacyjną, pomoc materialna i duchowa środowiskom dotkniętych patologią, bezradnym, uzależnionym i upośledzonym społecznie. Kształtowanie właściwych postaw społecznych opartych o wartości chrześcijańskie. Realizujemy to poprzez Pracę wśród dzieci i młodzieży, Tworzenie Centrów Przeciwdziałania Narkomanii, Punkty pomocy doraźnej (pomoc charytatywna) Punkty Informacyj-no Konsultacyjne dla ofiar przemocy, Hostele i domy pobytu dziennego.

Działamy w zakresie:

 • pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • działalności charytatywnej;
 • podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych;
 • ochrony i promocji zdrowia;
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
 • upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • ratownictwa i ochrony ludności;
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 • upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organa administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego, organizacje rządowe i pozarządowe, organizacje społeczne, stowarzyszenia i instytucje, kościoły i związki wyznaniowe oraz wszystkie osoby prawne.

Nasze cele realizujemy przez:

 • spotkania z młodzieżą w szkołach (podstawowych, gimnazjach, liceach, uczelniach)
 • spotkania z rodzicami
 • spotkania w zakładach karnych, domach dziecka, jednostkach wojskowych itp.

Przekaż 1% podatku

Przekaż 1% podatku
na działania Arki Noego

arka_dol

Aktualności
Arki Noego

Szybki kontakt

Stowarzyszenie Pomocy
"ARKA NOEGO"
ul Apteczna 7 skrytka 21
26-110 Skarzysko-Kamienna
tel. 692 495 625
email: centrala@arka-noego.org.pl

Więcej

corkb crimtour cshepherd cyfatal dezefect