Polish English German

Łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić, przechodnia przyjąć, chorego odwiedzić, do przebywającego w więzieniu pójść.

Naszym celem jest realizacja powyższe biblijnej zasady. Realizujemy ten cel poprzez opiekę, doradztwo, pracę wychowawczo - adaptacyjną, pomoc materialna i duchowa środowiskom dotkniętych patologią, bezradnym, uzależnionym i upośledzonym społecznie. Kształtowanie właściwych postaw społecznych opartych o wartości chrześcijańskie.
Wspieramy ludzi w przystosowaniu się do życia w otaczającej nas rzeczywistości, wskazujemy drogę do zmiany ich sytuacji, oraz do zaspokojenia ich najistotniejszych życiowych potrzeb.

Centrala Stowarzyszenia w Skarżysku Kamiennej

Stowarzyszenie Pomocy ARKA NOEGO realizuje na terenie Skarżysko-Kamienna...


skarzysko kamiennaStowarzyszenie Pomocy ARKA NOEGO realizuje na terenie gminy Skarżysko-Kamienna zadanie publiczne z zakresu: Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii pod tytułem „BEZPIECZNA PRZYSTAŃ”.

Okres realizacji zadania 01.02.2014 do 31.12.2014 w formie powierzenia realizacji zadania publicznego/wspierania realizacji zadania publicznego przez Prezydenta miasta Skarżysko-Kam.
W ramach realizacji zadania Stowarzyszenie wykonuje następujące działania:

1. Prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego

W Punkcie Konsultacyjnym prowadzone są dyżury, podczas których osoby z problemem narkotykowym mogą skorzystać z indywidualnych porad, otrzymać stosowną pomoc, bądź wsparcie. Punkt Konsultacyjny, czynny od 01.02.2014 do 31.01.2014 jest miejscem nawiązania pierwszego kontaktu z osobami dotkniętymi problemem narkotykowym, miejscem motywowania do podjęcia terapii, udzielania wsparcia emocjonalnego, itp. Zajmujemy się gównie młodzieżą wieku od 12 do 25 roku życia oraz prowadzimy poradnictwo dla rodzin osób z problemem narkotykowym.

2. Realizacja programu profilaktyki uzależnień

Dla uczniów klas VI szkół podstawowych oraz uczniów klas I-III gimnazjum pod hasłem: „Młodość Bez Narkotyków”. Stowarzyszenie realizuje program profilaktyczny w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Program jest odpowiedzią na niedostatek wiedzy na temat uzależnień i trudności młodych ludzi w podejmowaniu decyzji, w szczególności w asertywnym mówieniu „nie” wobec propozycji przyjmowania narkotyków, alkoholu i nikotyny. Zajęcia poruszają tematykę podstawowych informacji o substancjach psychoaktywnych, powodów sięgania po substancje psychoaktywne przez młodzież, skutków ich przyjmowania (w aspektach zdrowotnym, społecznym i prawnym) oraz działania tzw. pułapki uzależnienia. Podczas profilaktyk próbujemy odpowiedzieć na pytania, które najczęściej nurtują młodych ludzi typu: „Dlaczego sięgamy po narkotyki?”, „Od kiedy jest się uzależnionym?”, „Dlaczego się uzależniamy?”. Zajmujemy się obalaniem mitów występujących w środowiskach młodzieżowych dotyczących narkotyków. Obok zajęć o charakterze edukacyjnym, wykorzystujących takie metody jak prezentacja multimedialna, wykład i dyskusja bardzo istotną formą pracy są zajęcia z zastosowaniem metod aktywnych. Podczas prowadzonych warsztatów prowadzimy ćwiczenia z wykorzystaniem Alkogogli symulujących zaburzenia widzenia, jakie występują po spożyciu alkoholu (obniżenie koncentracji, spowolnienie czasu reakcji, niemożność określenia kierunków, zniekształcanie widzianego obrazu, zmiany w ocenie odległości, podwójne widzenie). Każdy uczestnik wykonuje te same ćwiczenia najpierw bez Alkogogli, a później z założonymi Alkogoglami o sile od 0,8 do 1,7 promila, po to by uświadomić sobie, w jaki sposób alkohol upośledza ich zdolności psychoruchowe. Realizm tego doświadczenia ma pobudzać młodych ludzi do odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych w ruchu drogowym i uruchomić ich wyobraźnię w związku z konsekwencjami przyjmowania alkoholu. Uczniowie pracują z użyciem pomocy dydaktycznych takich jak puzzle „Prawdy i mity o narkotykach”. Istotną częścią warsztatów jest „burza mózgów” na temat powodów sięgania po środki psychoaktywne przez młodzież. Okazuje się, że młodzież posiada wiedzę na temat zagrożeń związanych z narkotykami jednak pozostaje ona najczęściej nie uaktywniona. Metodą uzupełniającą będą dramy i ćwiczenia psychologiczne mające na celu wyrabianie umiejętności rozpoznawania własnych potrzeb i asertywnego ich wyrażania. Zajęcia odbywają się w salach lekcyjnych, w grupach obejmujących pojedyncze klasy. Zajęcia dla klas VI SP pod hasłem: „Jestem OK”, dla klas I gimnazjum: „Tak czy Nie”, dla klas II gimnazjum: „Nałogowcem jest po trosze każdy”, dla klas III gimnazjum: „Jak działa pułapka uzależnienia?”.

3. RealizcjaProgramu „Fred Goes Net”

Arka Noego realizuje w okresie od 01.02.2014 do 21.12.2014 programu wczesnej interwencji dla osób młodych używających narkotyków pod nazwą „FreDgoes net” współfinansowany przez krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Jest to międzynarodowy projekt koordynowany przez Landschaftsverband Westfalen-Lippe z siedzibą w Münster (Niemcy). Beneficjentem programu w Polsce jest Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Projekt w części finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Zdrowie Publiczne oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Grupa docelowa programu to młode osoby w wieku 14 – 21 lat (dopuszcza się udział 13-25-latków w wyjątkowych przypadkach) używające legalnych i nielegalnych substancji odurzających (nieuzależnione). Program FreD opiera się na założeniu, iż odkrycie faktu używania substancji powinno skutkować odpowiednim działaniem zaradczym. W tym przypadku działaniem zaradczym jest interwencja zdrowotna. Składa się na nią rozmowa kwalifikacyjna oraz osiem godzin zajęć grupowych (4 sesje po dwie godz.), gdzie grupa liczy od 6 do 12 osób. Zatem w kontekście profilaktyki uzależnień FreD został sklasyfikowany jako krótka interwencja, którą opracowano jako alternatywę dla braku leczenia lub leczenia o intensywniejszym przebiegu. Wczesna interwencja odnosi się do fazy prekontemplacji i ma za zadanie wzbudzenie motywacji. Dostarcza informacji na temat substancji psychoaktywnych, pozwala na opanowanie umiejętności identyfikacji ryzyka co sprawia, że młodzi ludzie w odpowiedzialny sposób zaczynają podchodzić do substancji odurzających. W trakcie programu następuje skonfrontowanie osoby używającej narkotyków z własnymi ograniczeniami i ich wpływem na zachowanie oraz zmotywowanie do zmiany postaw i zachowania. Głównymi kanałami dotarcia do osób młodych, które powinny być objęte programem FreD są szkoły, policja, sąd, rodzice, szpital, straż miejska.

4. Warsztaty dwugodzinne dla młodzieży gimnazjalnej "Zanim powiesz – tak".

Celem warsztatów jest umożliwienie podjęcia decyzji o rozpoczęciu współżycia seksualnego w sposób dojrzały i odpowiedzialny, w oparciu o lepsze zrozumieniu ludzkich reakcji oraz konsekwencji, jakie mogą w tej sytuacji powstać. Decyzja o inicjacji seksualnej jest zbyt poważną decyzją życiową, aby poddawać się naciskom kolegów, otoczenia, aby podejmować ją pod wpływem narkotyków. Przyszłość wiąże się z umiejętnością podejmowania trafnych decyzji i odpowiedzialności za nie.


Przekaż 1% podatku

Przekaż 1% podatku
na działania Arki Noego

arka_dol

Aktualności
Arki Noego

Szybki kontakt

Stowarzyszenie Pomocy
"ARKA NOEGO"
ul Apteczna 7 skrytka 21
26-110 Skarzysko-Kamienna
tel. 692 495 625
email: centrala@arka-noego.org.pl

Więcej