Polish English German

Łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić, przechodnia przyjąć, chorego odwiedzić, do przebywającego w więzieniu pójść.

Naszym celem jest realizacja powyższe biblijnej zasady. Realizujemy ten cel poprzez opiekę, doradztwo, pracę wychowawczo - adaptacyjną, pomoc materialna i duchowa środowiskom dotkniętych patologią, bezradnym, uzależnionym i upośledzonym społecznie. Kształtowanie właściwych postaw społecznych opartych o wartości chrześcijańskie.
Wspieramy ludzi w przystosowaniu się do życia w otaczającej nas rzeczywistości, wskazujemy drogę do zmiany ich sytuacji, oraz do zaspokojenia ich najistotniejszych życiowych potrzeb.

Realizacja zadania "Bezpieczna Przystań"

Stowarzyszenie Pomocy ARKA NOEGO realizuje na terenie Skarżysko-Kamienna...

skarzysko kamienna

Stowarzyszenie Pomocy ARKA NOEGO realizuje na terenie gminy Skarżysko-Kamienna zadanie publiczne z zakresu: Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii pod tytułem „BEZPIECZNA PRZYSTAŃ”.

Okres realizacji zadania 16.04.2013 do 31.12.2013 w formie powierzenia realizacji zadania publicznego/wspierania realizacji zadania publicznego przez Prezydenta miasta Skarżysko-Kam.

W ramach realizacji zadania Stowarzyszenie wykonuje następujące działania:

1. Prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego

W Punkcie Konsultacyjnym prowadzone są dyżury, podczas których osoby z problemem narkotykowym mogą skorzystać z indywidualnych porad, otrzymać stosowną pomoc, bądź wsparcie. Punkt Konsultacyjny, czynny od 16.04.2013 do 31.01.2013 jest miejscem nawiązania pierwszego kontaktu z osobami dotkniętymi problemem narkotykowym, miejscem motywowania do podjęcia terapii, udzielania wsparcia emocjonalnego, itp. Zajmujemy się gównie młodzieżą wieku od 12 do 25 roku życia oraz prowadzimy  poradnictwo dla rodzin osób z problemem narkotykowym.

Program profilaktyki FreD goes net

Program wczesnej profilaktyki antynarkotykowej

FreD_goes_netStowarzyszenie Pomocy ARKA NOEGO w Skarżysku-Kam. rozpoczyna realizację programu wczesnej interwencji dla osób młodych używających narkotyków pod nazwą „FreD goes net”. Jest to międzynarodowy projekt koordynowany przez Landschaftsverband Westfalen-Lippe z siedzibą w Münster (Niemcy). Beneficjentem programu w Polsce jest Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Zdrowie Publiczne oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Grupa docelowa programu to młode osoby w wieku 14 – 21 lat (dopuszcza się udział 13-25-latków w wyjątkowych przypadkach) używające legalnych i nielegalnych substancji odurzających (nieuzależnione).


Przekaż 1% podatku

Przekaż 1% podatku
na działania Arki Noego

arka_dol

Aktualności
Arki Noego

Szybki kontakt

Stowarzyszenie Pomocy
"ARKA NOEGO"
ul Apteczna 7 skrytka 21
26-110 Skarzysko-Kamienna
tel. 692 495 625
email: centrala@arka-noego.org.pl

Więcej